Leerlijn

Competenties staan centraal binnen het hoger onderwijs. Elke lerarenopleiding tracht zijn studenten voor te bereiden op de realiteit van het klas- en onderwijsgebeuren. Daarom werden vanuit de doelstellingen eigen aan de opleiding leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen vormen als het ware de rode draad doorheen de opleiding en geven aan hoe de studenten moeten groeien om bepaalde competenties te bereiken. Het is van belang om na te gaan binnen welke leerlijnen de thematiek omtrent kansarmoede kan aangebracht worden en waar het een centrale plaats kan krijgen. Dit betekent niet dat er steeds uitgegaan moet worden van een aparte of nieuw toegevoegde leerlijn maar dat de bestaande leerlijnen verrijkt kunnen worden. In dit onderdeel vindt u dan ook de eigen stijl en manier waarop de drie hogescholen de thematiek in hun leerlijnen verweven hebben.